FOR MEDLEMSBEDRIFTER

Bedriftene som har ordningen dekker hele fylket



Akershus Fylkeskommune
Alt om lærekandidater kan du finne på
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/

Lærekandidathåndboka
Fakta og gode råd når du skal ha lærekandidat
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/opplering-i-bedrift/laerekandidatordningen/

Lærekandidater skal regnes som ordinert ansatte og man må da som opplæringsbedrift selvsagt forholde seg til de lover som er lagt til grunn for et ordinert arbeidsliv.

Lover du må forholde deg til
Opplæringsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Arbeidsmiljøloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Ferieloven
https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2016/KAPITTEL_11-2#KAPITTEL_11-2

Lønn
Gjelden føringer i henhold tariff for lærlinger og lærekandidater.

Medlemmer i ASVL
Opplæringsbedrifter som er medlem av ASVL , forholder seg til bestemmelser som er gjort der. Om å betale ut VTA lønn til lærekandidater, med anbefaling om lønnsforhøyelse hvert halvår(6 mnd) lik modellen for lærlinger i ordinære bedrifter.

Kurs for opplæringsbedrifter
Vi anbefaler/råder alle våre medlemsbedrifter å melde seg på fagopplæringskurs i regi av Akershus fylkeskommune. De er helt gratis, det serveres lunsj og er særdeles nyttig rundt det vi holder på med. Man møter også andre bedrifter som driver med det samme, og får utvekslet erfaringer, tips og gode råd.

1. Grunnleggende kurs om fagopplæring i bedrift
2. Påbygging: Videregående kurs om vurdering i bedrift
3. Tilpasset kurs

Gå inn på linken under og finn ut mer om denne ordningen…
Her finner man også påmeldingsmuligheter:
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Opplering/Opplering-i-bedrift/Lerebedrift/Kurs-for-lerebedrifter/#pkt200722